Artykuł Joanny Kozyry – Smółki w magazynie “Integracja” oraz “Gazecie Senior”

Już wkrótce dwie publikacje artykułu Joanny Kozyry – Smółki pn. “Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”. Tekst znajdzie się w Magazynie “Integracja”, wydawanym nieprzerwanie od ponad 26 lat największym dwumiesięczniku dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, opiekunów i pracujących z nimi specjalistów oraz w “Gazecie Senior”, miesięczniku skierowanym do aktywnych seniorów, tworzonym z seniorami i w całości poświęconej sprawom osób dojrzałych i ich rodzin.

Wśród poruszanych zagadnień:

✔ prawo do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

✔ prawo do przesłuchania w Niebieskim Pokoju

✔ prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika

✔ prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienia

✔ prawo do przeglądania akt i wykonania kopii/ fotokopii

✔ prawo do wnoszenia środków odwoławczych od decyzji procesowych wydanych przez organy ścigania

✔ prawo do zeznawania bez obecności oskarżonego

✔ prawo do zaskarżenia wyroku poprzez wniesienie apelacji

Pierwsza wydanie już 28 kwietnia 2021 r.