Inne

Prezentacje - konferencje online 2020

Prezentacja:
Zasady efektywnej pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i błędy w pomaganiu / konferencja 2020

Ewa Kalińska-Grądziel

Prezentacja: Prawa i obowiązki pracowników instytucji pomocowych w związku ze świadczeniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem / konferencja 2020

Iwona Przewor

Prezentacja: Ochrona osób doświadczających przemocy poprzez izolację sprawcy w oparciu o przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej / konferencja 2020

Jakub Kosowski

Prezentacja: Efektywność działań organizacji realizujących zadania w ramach Funduszu Sprawiedliwości - od czego zacząć by zatrzymać zachowania przestępcze / konferencja 2020

Marcelina Romanko

Prezentacja: Rodzaje pomocy psychologicznej
w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem – ich specyfika i wskazania do stosowania / konferencja 2020

Iwona Ulfik - Jaworska

Prezentacja: Kompetencje osób świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem – standaryzacja kompetencji / konferencja 2020

Wiesław Talik

Pytania i odpowiedzi: Konferencja Online, Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowychRaporty z badań

Prezentacje - konferencje online 2023

Prezentacja: Diagnoza systemu pomocowego dedykowanego osobom pokrzywdzonym przestępstwemEwa Kalińska-Grądziel

Prezentacja: Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej

dr Jakub Kosowski

Prezentacja: Standaryzacja pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – jako narzędzie efektywnej pomocy


dr Katarzyna Osiak-Krynicka

Prezentacja: Monitorowanie i ocena efektywności pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwem – założenia, sposoby realizacji oraz konsekwencje dla wspieranych i wspierających

dr Michał Wiechetek

Prezentacja: Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem

dr Wiesław Talik

Podręcznik

E-book
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych

Zespół redakcyjny
Iwona Przewor, Ewa Kalińska-Grądziel, dr Wiesław Talik