Odkrywamy szczegóły naszego podręcznika! Rozdział I

Już wkrótce będziemy mogli udostępnić Państwu cały podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Podręcznik będzie dostępny jako e-book dostępny na naszej stronie internetowej oraz w wersji papierowej.

Nasza publikacja to ważny krok w kierunku standaryzacji pracy służb pomocowych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych! A przez to ważne narzędzie zwiększania efektywności pomocy udzielanej w Polsce osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Odkrywamy tematykę rozdziałów!

Rozdział I. Diagnoza systemu pomocowego dedykowanego osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Polsce

„Celem tego rozdziału jest prezentacja przeprowadzonych w 2021 roku badań w ramach projektu Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych wśród instytucji pomocowych i osób pokrzywdzonych przestępstwem. Rozdział składa się z trzech części. We wstępie opisani założenia metodologiczne przeprowadzonych badań. W drugiej części przedstawiono wybrane wyniki badań ogólnopolskich przeprowadzonych wśród instytucji pomocowych działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ostatnia część rozdziału dotyczy  rekomendacji płynących z badań dla standaryzacji świadczonej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w instytucjach wyspecjalizowanych.” Ewa Kalińska-Grądziel, Wiesław Talik – autorzy rozdziału I

W podsumowaniu rozdziału autorzy wskazali jako rekomendacje działania zmierzające do:

  • rozwijania efektywnej współpracy między pracownikami różnych instytucji pomocowych, ponieważ współpraca interdyscyplinarna umożliwia zapewnienie osobom pokrzywdzonym skuteczniejszą pomoc w rozwiązywaniu ich problemów;
  • realizacji akcji informacyjno/promocyjnych dotyczących miejsc i form pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz budowania pozytywnego wizerunku instytucji pomocowych;
  • wdrażania rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w zakresie ochrony i zabezpieczenia interesów osób pokrzywdzonych – szczególne znaczenie ma wprowadzenie możliwości rozpoczynania procedury „Niebieskie Karty” przez pracowników Okręgowych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem;
  • prowadzenia działań edukacyjnych, szkoleniowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji podstawowych, niezbędnych do pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.


Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie tej publikacji – tym, którzy od IV kwartału 2020 roku systematycznie działali na rzecz tego, by nasz podręcznik był rzetelnym i pomocnym narzędziem! Obserwujcie postępy działań naszej stronie internetowej: https://wysokiestandardy.pl/podrecznik/.