Konsultacje Ministerstwa Sprawiedliwości

Informujemy, że do Stowarzyszenia Wspierania Aktywności wpłynęła prośba z Ministerstwa Sprawiedliwości o zgłoszenie uwag do projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks karny oraz do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.