O projekcie

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez zapewnienie wsparcia informacyjnego dla pracowników instytucji pomocowych funkcjonującym w ramach sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości i pomocy pokrzywdzonym oraz wypracowanie w oparciu o diagnozę potrzeb osób pokrzywdzonych oraz podmiotów funkcjonujących w sieci, standardów świadczenia kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym.

Termin realizacji projektu: 2020-2023.

Rezultaty projektu:

 • 10 partnerstw na terenie województwa lubelskiego,wypracowanie standardów świadczenia kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym w oparciu o diagnozę potrzeb osób pokrzywdzonych oraz podmiotów funkcjonujących w sieci, które zostaną poddane ogólnopolskiej konsultacji,
 • podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”, który będzie przedstawiony Dysponentowi Funduszu do standaryzacji i profesjonalizacji świadczonych usług realizowanych
  w ramach Funduszu Sprawiedliwości,
 • promocja Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem,
 • 4 broszur informacyjnych w wersji elektronicznej i papierowej dla pracowników instytucji pomocowych oraz dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • artykuły prasowe.

Beneficjentami projektu są pracownicy i wolontariusze podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom z terenu całej Polski m. in.:

 • pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem,
 • członkowie zespołów interdyscyplinarnych,
 • pedagodzy i psycholodzy z instytucji oświatowych,
 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej,
 • prawnicy pracujących w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej,
 • kadra medyczna,
 • kuratorzy sądowi,
 • pracownicy Policji i wymiaru sądownictwa.

Harmonogram projektu:

2020 – ogólnopolskie konferencje online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” – działanie zrealizowane,

 

2021 – ogólnopolska diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych,

 

2022 – pilotażowe wypracowanie Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie województwa lubelskiego w ramach 10 partnerstw:

 • szkolenia „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”,
 • szkolenia online “Profesjonalna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem”,
 • szkolenia online „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby / osób doświadczających przemocy w rodzinie)”

 

2023

 • ogólnopolskie konsultacje wypracowanych w ramach pilotażu Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem – warsztaty partycypacyjne,
 • opracowanie podręcznika pn. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”,
 • konferencje online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”.

Projekt jest realizowany przez pracowników naukowych lubelskich uczelni wyższych, zaangażowanych jednocześnie w bezpośrednią pracę z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

Zakres działań

Partnerstwa

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa. Dysponent Funduszu Sprawiedliwości udzielił na realizację projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” w latach 2020 – 2023 dotacji celowej w łącznej kwocie brutto 2 229 631,56 zł.