Skala zjawiska przemocy psychicznej wobec kobiet – kraje członkowskie UE

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet.

Skala zjawiska przemocy psychicznej wobec kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

  • Przemocy psychicznej ze strony obecnego lub poprzedniego partnera doświadczyła jedna na trzy kobiety (32%). Przemoc ta obejmuje takie zachowania, jak poniżanie lub upokarzanie respondentki w miejscach publicznych lub w domu, zabranianie jej opuszczania domu lub więzienie jej, zmuszanie do oglądania pornografii wbrew jej woli, celowe straszenie lub zastraszanie oraz grożenie przemocą albo grożenie zrobieniem krzywdy.
  • Ogółem 43% kobiet doświadczyło jakichś form przemocy psychicznej ze strony partnera. Zaliczają się do nich m.in. maltretowanie psychiczne i inne formy przemocy psychicznej, takie jak kontrolowanie (np. próby powstrzymania kobiety przed spotkaniami z przyjaciółmi lub odwiedzinami u  rodziny bądź krewnych), przemoc ekonomiczna (zabranianie kobiecie pracy poza domem itp.) i szantaż.
  • Do najbardziej rozpowszechnionych form przemocy psychicznej zalicza się poniżanie lub upokarzanie kobiety na osobności, interesowanie się tym, gdzie jest lub była, w sposób wykraczający poza ogólną troskę, oraz gniew, jeśli rozmawia ona z  innymi mężczyznami. Jedna kobieta na cztery doświadczyła każdej z tych form przemocy w swoim związku.
  • Około 5% kobiet doznało przemocy ekonomicznej w  obecnym związku, a  13% kobiet doświadczyło pewnych form przemocy ekonomicznej w poprzednich związkach. Do tego rodzaju przemocy zalicza się uniemożliwianie kobiecie przez partnera podejmowania samodzielnych decyzji w  sprawie finansów rodzinnych lub zabranianie pracy poza domem.

 

Materiał źródłowy: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat metodologii badań i wyników badań.