Skala zjawiska stalkingu wobec kobiet – kraje członkowskie UE

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet.

Zjawisko nękania (stalking) wobec kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

  • W  UE-28 nękania po ukończeniu 15. roku życia doświadczyło 18% kobiet, natomiast 5% kobiet doświadczyło go w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozmowę w  ramach badania. Oznacza to, że około 9 mln kobiet w UE-28 doświadczyło nękania w okresie 12 miesięcy.
  • Około 14% kobiet otrzymywało wielokrotnie od tej samej osoby obraźliwe wiadomości, wiadomości lub telefony z groźbami, a 8% było śledzonych lub ktoś krążył wokół ich domu czy miejsca pracy. Spośród wszystkich badanych kobiet 3% doznało nękania, które wiązało się z wielokrotnym niszczeniem ich mienia przez tę samą osobę.
  • Jedna na 10 kobiet (9%) doświadczyła nękania przez swego poprzedniego partnera.

Materiał źródłowy: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat metodologii badań i wyników badań.