Dziękujemy!

Z końcem roku kończymy trzyletni projekt pn. „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”. W ramach działań zrealizowaliśmy:

 • 16 edycji ogólnopolskich konferencji pt. „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”,
 • 10 szkoleń pt. „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem”,
 • 10 szkoleń „Profesjonalna pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem”,
 • 10 szkoleń „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy domowej”,
 • 10 szkoleń „Wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych”,
 • 15 szkoleń Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem / wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach”,
 • diagnozę potrzeb i zasobów instytucji pomocowych oraz diagnozę potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym dostępną na https://wysokiestandardy.pl/badania-i-diagnoza/
 • 16 edycji konferencji „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”,
 • 16 artykułów opublikowanych w 32 ogólnopolskich czasopismach https://wysokiestandardy.pl/artykuly/
 • 14 broszur edukacyjnych dostępnych wciąż pod linkiem: https://wysokiestandardy.pl/broszury
 • podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych”do pobrania pod linkiem: https://wysokiestandardy.pl/inne/

Dziękujemy kadrze administracyjnej oraz merytorycznej, a przede Wam – Odbiorcom i Odbiorczyniom naszych działań. Dziękujemy za Waszą wiedzę i doświadczenie, dzięki którym możemy doskonalić i standaryzować pracę na rzecz osób pokrzywdzonym przestępstwem. Do usłyszenia w 2024 roku!