Diagnoza

W ramach projektu w 2021 roku została przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również diagnoza potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym.

Na bazie wielopłaszczyznowej diagnozy zostały opracowane standardy świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwem.

Cel główny:

Identyfikacja potrzeb, zasobów i barier w systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród pracowników instytucji pomocowych tworzących sieć oraz wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem ukierunkowane na wypracowanie standardów świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwem

Uczestnicy diagnozy:

 • osoby pokrzywdzone przestępstwem,
 • pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem,
 • pracownicy instytucji pomocowych współpracujących z ośrodkami pomocy osobom

Etapy diagnozy:

 1. Badanie ilościowe na grupie 160 osób z różnych instytucji wpierających osoby pokrzywdzone przestępstwem. Badanie realizowane przy pomocy techniki CATI.
 2. Wywiady focusowe on-line prowadzone w 3 grupach:
  • wywiady z pracownikami Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
  • wywiady z pracownikami instytucji współpracujących z Ośrodkami w ramach Sieci (pracownikami socjalnym, policjantami, nauczycielami, kuratorami sądowymi itp.)
  • wywiady z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem
 3. Analiza ilościowa przy pomocy ogólnopolskiego badania ankietowego realizowanego na grupie 1000 reprezentantów różnych instytucji pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Badania te zostaną poprzedzone pilotażem na grupie 20 osób w celu przetestowania ankiety oraz procedury zbierania wyników.

Raport końcowy już wkrótce będzie dostępny!

Skontaktuj się z nami:

Joanna Kuzawińska

specjalista ds. rekrutacji i szkoleń