Diagnoza

W ramach projektu w 2021 roku została przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również diagnoza potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym.

Na bazie wielopłaszczyznowej diagnozy zostały opracowane standardy świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwem.

Kompleksowa diagnoza potrzeb i zasobów, zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak i diagnoza potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym, zostały zrealizowane w 2021 roku w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Celem ogólnym przeprowadzonych badań była identyfikacja potrzeb, zasobów i barier w systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród pracowników instytucji pomocowych tworzących sieć oraz wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem. Badania przeprowadzono w okresie od maja do października 2021 roku na ogólnopolskiej próbie blisko 2000 osób. W badaniach ankietowych i wywiadach indywidualnych wzięły udział: 342 osoby pokrzywdzone przestępstwem, 806 osób pracujących / współpracujących z Ośrodkami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, 186 pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do tego około 150 osób z każdej badanych grup wzięło udział w wywiadach grupowych. Badania zostały wykonane na bardzo szeroką skalę i pozwalają na postawienie wielu wniosków oraz rekomendacji dla ustawodawcy, Ministerstwa Sprawiedliwości jako dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, osób zarządzających instytucjami pomocowymi oraz specjalistów pracujących z osobami pokrzywdzonymi.

raporty z badań

 
 

Cel główny:

Identyfikacja potrzeb, zasobów i barier w systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród pracowników instytucji pomocowych tworzących sieć oraz wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem ukierunkowane na wypracowanie standardów świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwem

Uczestnicy diagnozy:

 • osoby pokrzywdzone przestępstwem,
 • pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem,
 • pracownicy instytucji pomocowych współpracujących z ośrodkami pomocy osobom

Etapy diagnozy:

 1. Badanie ilościowe na grupie 160 osób z różnych instytucji wpierających osoby pokrzywdzone przestępstwem. Badanie realizowane przy pomocy techniki CATI.
 2. Wywiady focusowe on-line prowadzone w 3 grupach:
  • wywiady z pracownikami Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
  • wywiady z pracownikami instytucji współpracujących z Ośrodkami w ramach Sieci (pracownikami socjalnym, policjantami, nauczycielami, kuratorami sądowymi itp.)
  • wywiady z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem
 3. Analiza ilościowa przy pomocy ogólnopolskiego badania ankietowego realizowanego na grupie 1000 reprezentantów różnych instytucji pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Badania te zostaną poprzedzone pilotażem na grupie 20 osób w celu przetestowania ankiety oraz procedury zbierania wyników.

Skontaktuj się z nami:

Joanna Kuzawińska

specjalista ds. rekrutacji i szkoleń