Czy w organizacjach pozarządowych występuje mobbing i dyskryminacja? Wnioski z badań.

Badanie wykonano w okresie kwiecień – październik 2022 roku w ramach projektu „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” realizowanego przez partnerstwo Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides (lider) i Fundacji Ajkum im. Anny i Józefa Kumorek.

Celem projektu jest monitoring polskich organizacji pozarządowych pod kątem spełnienia przez nie zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych poprzez przebadanie min. 500 NGO wraz z opracowaniem raportu z monitoringu. Projekt zakłada również realizację działań edukacyjnych kierowanych do 10 organizacji, które opracują i wdrożą w swoich NGO modelowe procedury antymobbingowe. W efekcie końcowym w ramach projektu przygotowane zostaną rekomendacje wdrożeniowe dla organizacji pozarządowych i ich otoczenia.

 

Wnioski:

  • Dyskryminacja i mobbing wydają się zjawiskami nie występującymi w organizacjach pozarządowych, nieuświadamianymi, niezauważanymi bądź wypartymi.
  • Niezbędna jest okresowa (samo)ocena funkcjonowania organizacji pozarządowej, także pod kątem klimatu w organizacji, warunków zatrudnienia i pracy, relacji wewnętrznych w różnych układach, identyfikacji ewentualnych zjawisk niepożądanych i krzywdzących, dobrostanu członków zespołu.
  • Termin „mobbing” w przeciwieństwie do terminu „dyskryminacja” jest w gronie badanych mało znany.
  • Niezbędne jest podniesienie świadomości, wiedzy i uwrażliwienie zespołów pracowniczych NGO wszystkich szczebli na rozumienie tych pojęć, umiejętność identyfikacji symptomów, zainteresowanie dobrostanem współpracowników.
  • Część badanych twierdzi, że organizacje pozarządowe, szczególnie małe, z nieliczną kadrą, nie pracującą na etat są wolne od tego typu zjawisk. Gdy inni sygnalizują, że z uwagi na specyfikę środowisko organizacji pozarządowych jest – czasem nawet bardziej niż inne – podatne na takie zachowania.
  • Niezbędne jest przeciwdziałanie mitom o wyjątkowości organizacji pozarządowych, także jako specyficznemu pracodawcy. Organizacje powinny cechować się raczej bardziej przyjaznym klimatem, niż obchodzeniem przepisów i zasad regulujących stosunek pracy.
  • Mobbing w organizacjach pozarządowych to raczej relacja pionowa, zaś jej poziome przejawy, są z reguły pochodną przykładu idącego z góry.
  • Zaobserwowano odmiennie postrzeganie tego typu zachowań przez kobiety i mężczyzn. Mężczyźni częściej wydają się mniej wrażliwi na przypadki mobbingu czy dyskryminacji. Ilustracją ich postawy może być komentarz do listy badanych form zachowań: „to typowe działania motywacyjne” [ankieta wypełniona przez kierownika].

Powyższe podsumowanie zostało stworzone na podstawie następujących dokumentów:

Działasz, szanujesz, nie mobbingujesz! Raport z badania zatrudnionych w organizacjach pozarządowych

Działasz, szanujesz, nie mobbingujesz! Raport z badania zatrudnionych w organizacjach pozarządowych – streszczenie

Podsumowanie stanowi prezentację wybranych wyników i wniosków. Zachęcamy do lektury całości raportu, w którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat metodologii badań i całość zebranych wyników.

Kontakt do pomysłodawców i jednocześnie realizatorów projektu:

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides – anna@bonafides.pl, https://www.bonafides.pl
https://www.facebook.com/bonafideskatowice

Fundacja AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek – fundacja@ajkum.pl, https://ajkum.pl/, https://www.facebook.com/fundacjaAJKUM