DZIECI: Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić!

PL
Popychanie i szturchanie są formami przemocy fizycznej z kilku kluczowych powodów.

Są to akty, które mają na celu fizyczne skrzywdzenie lub zastraszenie drugiej osoby.  Nawet jeśli nie powodują poważnych obrażeń, ich intencją jest zadanie bólu, dyskomfortu lub wywołanie strachu. Te działania naruszają podstawowe prawo każdej osoby do nietykalności cielesnej.

Każdy ma prawo do tego, aby jego ciało nie było naruszane bez jego zgody, a popychanie i szturchanie są bezpośrednim pogwałceniem tego prawa. Oprócz fizycznego dyskomfortu, popychanie i szturchanie mogą mieć poważne skutki psychiczne. Mogą prowadzić do poczucia zagrożenia, stresu, lęku, a nawet długotrwałej traumy.

Osoby doświadczające takich form przemocy mogą czuć się bezsilne, poniżone i zastraszone. Popychanie i szturchanie mogą być wstępnymi formami przemocy, które mogą eskalować do bardziej brutalnych i niebezpiecznych zachowań.

Tolerowanie takich zachowań może prowadzić do sytuacji, w której sprawca czuje się bezkarnie i jest skłonny do stosowania jeszcze większej przemocy. Takie działania często mają na celu zademonstrowanie władzy i kontroli nad drugą osobą. Mogą być używane jako sposób na zastraszenie, poniżenie lub wymuszenie posłuszeństwa, co jest klasycznym elementem przemocy domowej i innych form nadużyć. Akceptacja popychania i szturchania jako normalnych form interakcji fizycznej może przyczyniać się do szerzenia kultury przemocy. Społeczności, które tolerują takie zachowania, mogą doświadczać wyższych poziomów ogólnej agresji i przemocy.

Działanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

UA
Штовхання та штурхання є формами фізичного насильства з кількох ключових причин.

Це дії, спрямовані на нанесення фізичної шкоди або залякування іншої особи. Навіть якщо вони не завдають серйозної травми, їхня мета полягає в тому, щоб викликати біль, дискомфорт або страх. Ці дії порушують фундаментальне право кожної людини на тілесну недоторканість.

Кожна людина має право на те, щоб без її згоди ніхто не міг торкатися її тіла, а штовхання або штурхання є прямим порушенням цього права. Окрім фізичного дискомфорту, ці дії можуть мати серйозні психологічні наслідки.

Вони можуть призвести до відчуття загрози, стресу, тривоги та навіть довгострокової травми. Люди, які зазнають таких форм насильства, можуть почуватися безсилими, приниженими та заляканими. Штовхання та штурхання можуть бути початковими формами насильства, які можуть перерости у більш агресивну та небезпечну поведінку.

Толерування такої поведінки може призвести до ситуації, в якій кривдник почуватиметься безкарним і готовий застосувати ще більше насильства. Такі дії часто спрямовані на демонстрацію влади та контролю над іншою людиною. Вони можуть використовуватися як спосіб залякування, приниження або примусу до виконання вимог, що є класичним елементом домашнього насильства та інших форм жорстокого поводження. Прийняття штовхань як нормальних форм фізичної взаємодії може сприяти розвитку культури насильства. Спільноти, які толерують таку поведінку, можуть відчувати вищий рівень загальної агресії та насильства.