Przemoc rówieśnicza jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Według danych UNICEFu połowa nastolatków na świecie doświadcza przemocy rówieśniczej. 3 na 10 uczniów w 39 krajach uprzemysłowionych przyznaje się do dręczenia rówieśników. Dziewczęta i chłopcy są jednakowo narażeni na dręczenie, dziewczynki częściej dotyka przemoc psychiczna, a chłopcy są bardziej narażeni na przemoc fizyczną. Czym jest bullying? Jak reagować na przemoc rówieśniczą? Gdzie szukać pomocy? Tym zagadnieniom przyjrzy się Joanna Kuzawińska na łamach „Życia Szkoły” oraz „Charakterów”.

„Życie Szkoły” to czasopismo stworzone z myślą o nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej. W publikowanych materiałach promowane są nowoczesne i innowacyjne metody nauczania. Celem wydawnictwa jest podnoszenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz informowanie wszystkich zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci o najnowszych koncepcjach i tendencjach w psychologii i pedagogice.

„Charaktery” jest magazynem popularnonaukowym, poświęconym psychologii. Prezentuje wiedzę psychologiczną w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Na jego łamach publikowane są artykuły odsłaniające zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu, poświęcone relacjom między ludźmi, uczące poznawania własnych emocji, a także analizujące mechanizmy powstawania kryzysów i uzależnień. W środku znajdziemy także porady psychologów i stały cykl przeznaczony dla dorosłych dzieci alkoholików. Miesięcznik regularnie informuje o aktualnych trendach naukowych w psychologii oraz o konferencjach naukowych.

Joanna Kuzawińska – absolwentka pedagogiki KUL. W latach 2016-2019 pełniła obowiązki wychowawcy w Świetlicy Socjoterapeutycznej, gdzie planowała, organizowała i prowadziła pracę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako wychowawca m.in. pomagała w nauce, organizowała beneficjentom placówki czas wolny, pomagała w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, a także współpracowała z osobami i instytucjami wspierającymi rodzinę w wychowaniu. W okresie 2019-2021 pełniła obowiązki osoby pierwszego kontaktu w Stowarzyszeniu Bona Fides. Zdobyła bogate doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami, w których dochodzi do przestępstw, kryzysów, rodzinami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy. Posiada bogatą wiedzę z zakresu przeciwdziałania przestępczości.