Czy w organizacjach pozarządowych występuje mobbing i dyskryminacja? Wyniki badań.

Badanie wykonano w okresie kwiecień – październik 2022 roku w ramach projektu „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” realizowanego przez partnerstwo Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides (lider) i Fundacji Ajkum im. Anny i Józefa Kumorek.

Celem projektu jest monitoring polskich organizacji pozarządowych pod kątem spełnienia przez nie zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych poprzez przebadanie min. 500 NGO wraz z opracowaniem raportu z monitoringu. Projekt zakłada również realizację działań edukacyjnych kierowanych do 10 organizacji, które opracują i wdrożą w swoich NGO modelowe procedury antymobbingowe. W efekcie końcowym w ramach projektu przygotowane zostaną rekomendacje wdrożeniowe dla organizacji pozarządowych i ich otoczenia.

Wyniki badań:

 • W tej części ankiety uzyskano 129 odpowiedzi: udział kobiet do mężczyzn wynosi 4:1; zbiory osób na stanowiskach pracowniczych i kierowniczych są prawie równe; w grupie kierowniczej udział mężczyzn jest zdecydowanie większy niż w pracowniczej, natomiast w tej drugiej zdecydowanie przeważają kobiety.
 • Łącznie uzyskano 825 wskazań przejawów zachowań noszących znamiona dyskryminacji, mobbingu, naruszenia praw pracowniczych mających miejsce w przeszłości i/lub obecnie. 2/3 z nich to zdarzenia mające miejsce obecnie lub ciągnące się od dłuższego czasu, natomiast 1/3 to zdarzenia przeszłe.
 • Więcej wskazań dotyczy zachowań osób pełniących funkcje kierownicze (4/5) niż pracownicze (1/5).
 • Średnio 1 respondent wskazał 6 typów zachowań.
 • Największa liczba wskazań (ponad 100) padła na 4 kategorie zachowań:
  • nadmierne obciążanie pracowników poprzez nadmierną ilość obowiązków;
  • obmawianie na szkodę innej osoby, innych osób (plotkowanie);
  • systematyczna krytyka;
  • powtarzające się zlecanie zadań niezgodnych z zakresem obowiązków.
 • Najmniej wskazań (poniżej 10) padło na 3 kategorie zachowań:
  • przemoc seksualna (wszelkie przypadki niechcianego stosunku płciowego lub innych form współżycia płciowego);
  • składanie niepożądanych propozycji o charakterze seksualnym;
  • powtarzające się publiczne wyśmiewanie się z powodu niepełnosprawności.
 • Badani i badane częściej sygnalizują naruszanie prawa pracy i godności pracowników i pracownic niż praw i godności człowieka, w tym przemoc słowna (ta w postaci wulgaryzmów, krzyków może być przejawem niskiej kultury osobistej sprawcy/czyni), fizyczna, seksualna. Wskazania dotyczą zachowań mogących być symptomami mobbingu, jak np.: powtarzające się blokowanie dostępu do informacji w organizacji (bycie poza głównym nurtem obiegu informacji); permanentne ograniczanie i utrudnianie wypowiadania się; polecenie/zachęcanie do gorszego traktowania współpracownika.

 

Powyższe podsumowanie zostało stworzone na podstawie następujących dokumentów:

Działasz, szanujesz, nie mobbingujesz! Raport z badania zatrudnionych w organizacjach pozarządowych

Działasz, szanujesz, nie mobbingujesz! Raport z badania zatrudnionych w organizacjach pozarządowych – streszczenie

Podsumowanie stanowi prezentację wybranych wyników i wniosków. Zachęcamy do lektury całości raportu, w którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat metodologii badań i całość zebranych wyników.

Kontakt do pomysłodawców i jednocześnie realizatorów projektu:

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides – anna@bonafides.pl, https://www.bonafides.pl
https://www.facebook.com/bonafideskatowice

Fundacja AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek – fundacja@ajkum.plhttps://ajkum.pl/,  https://www.facebook.com/fundacjaAJKUM