Wyniki otwartego konkursu WZAJEMNIE POTRZEBNI!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYNIKAMI OTWARTEGO KONKURSU OFERT WZAJEMNIE POTRZEBNI!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert w ramach zadania publicznego pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu Państwa, jako odpowiedź na szczególnie trudną sytuację spowodowaną masowym napływem do Polski obywateli Ukrainy (w szczególności kobiet i dzieci) na skutek działań wojennych Federacji Rosyjskiej prowadzonych na jej terenie. Celem zadania publicznego jest stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych). Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Wszystkie złożone oferty po pozytywnej ocenie formalnej zostały poddane ocenie merytorycznej.

W ramach konkursu złożono 17 ofert. Kryteriów formalnych nie spełniło 6 ofert. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. 5 ofert zostaje skierowanych do negocjacji zgodnie z pkt XII. 1. Regulaminu konkursu, pozostałe 6 ofert znajduje się na liście rezerwowej.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej została przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie Oferenta, którego Oferta została skierowana do dofinansowania, do negocjacji został zaproszony kolejny podmiot z listy rezerwowej. 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert po przeprowadzonych negocjacjach w ramach zadania publicznego pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu Państwa.

LISTA-RANKINGOWA-OFERT-15.05.2023

 

Szczegółowe informacje: https://wzajemniepotrzebni.pl/.