Postawy i świadomość w zakresie przemocy wobec kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet.

Postawy i świadomość w zakresie przemocy wobec kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

W jaki sposób postawy i świadomość w zakresie przemocy wobec kobiet wpływają na zachowania i wyniki badań skali zjawiska?

Analizując wyniki badania, należy mieć na uwadze fakt, iż w społeczeństwach, w których przemoc ze strony partnera uważa się w dużym stopniu za sprawę prywatną, o przypadkach przemocy wobec kobiet nie mówi się raczej rodzinie ani przyjaciołom i rzadko zgłasza się je policji.

Wyniki badań – Unia Europejska:

  • Osiem na 10 kobiet (78%) w UE uważa, że przemoc wobec kobiet jest bardzo powszechnym lub dość powszechnym zjawiskiem w ich kraju.
  •  Średnio 39% kobiet w UE wskazało, że znają w kręgu swojej rodziny i przyjaciół inne kobiety, które są ofiarami przemocy w rodzinie. Co najmniej jedna na pięć kobiet (22%) zna kogoś w swoim obecnym lub poprzednim miejscu pracy lub nauki, kto był ofiarą przemocy ze strony partnera.
  • Średnio co druga kobieta w UE wie o istnieniu przepisów prawa w dziedzinie ochrony przed przemocą w rodzinie i jej zapobiegania. Połowa badanych kobiet wskazała, że w ich kraju zamieszkania nie ma konkretnych przepisów prawa w sprawie przemocy w rodzinie albo że nie wiedzą, czy takie przepisy istnieją.
  • Średnio przynajmniej jedna na pięć kobiet (19%) w UE nie zna w swoim kraju żadnej ze służb wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które były wymienione w kwestionariuszu.
  • Średnio co druga kobieta w UE widziała kampanie dotyczące kwestii przemocy wobec kobiet lub słyszała ostatnio o nich.
  • Niemal dziewięć na 10 kobiet (87%) zgodziłoby się, aby lekarze rutynowo zadawali pytanie o przemoc pacjentkom z określonymi obrażeniami

 

Materiał źródłowy: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat metodologii badań i wyników badań.

Jeśli Ty lub ktoś Tobie bliski doświadcza przemocy lub innego przestępstwa zgłoś się po pomoc! W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Masz prawo skorzystać z profesjonalnej, szerokiej i bezpłatnej oferty pomocy! Znajdź najbliższe miejsce:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/