Skala zjawiska przemocy fizycznej i seksualnej wobec kobiet – kraje członkowskie UE

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet.

Skala zjawiska przemocy fizycznej i seksualnej wobec kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

  • Jedna na trzy kobiety (33%) doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15. roku życia
  • Około 8% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozmowę w ramach badania (rysunek 1a).
  • 22% kobiet posiadających partnera (aktualnego lub byłego) doświadczyło z  jego strony przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15. roku życia.
  • Najczęstszymi formami przemocy fizycznej jest popychanie lub odpychanie, uderzanie otwartą dłonią lub szarpanie albo ciągnięcie za włosy.
  • Jedna na 20 kobiet (5%) padła ofiarą gwałtu od momentu ukończenia 15. roku życia.
  • Niemal jedna na 10 kobiet, które wskazały, że były ofiarami przemocy seksualnej ze strony osoby niebędącej ich partnerem, opisując szczegóły najpoważniejszego przypadku przemocy seksualnej, jakiej doświadczyły, wskazywała, że w danym zdarzeniu brał udział więcej niż jeden sprawca.
  • Spośród kobiet, które doznały przemocy ze strony byłego partnera i  były w  ciąży w  trakcie trwania tego związku, 42% doznało przemocy ze strony byłego partnera, będąc w  ciąży. Jeśli chodzi o  kobiety doświadczające przemocy od obecnego partnera, 20% doznało przemocy od tego partnera w czasie ciąży.

Wybrane wyniki. Polska.

Kobiety, które doświadczały przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony obecnego lub poprzedniego partnera albo innej osoby po ukończeniu 15. roku życia z Polski (%):

  1. Partner (obecny lub poprzedni): 13%
  2. Inna osoba: 11%
  3. Dowolny partner lub inna osoba: 19% Uwaga: wyniki a i b nie sumują się w wyniku c ze względu na różną podstawę obliczeniową wyników (wyniki dotyczące przemocy ze strony partnera pochodzą od respondentek, które mają lub miały partnera, w odróżnieniu od wszystkich kobiet) oraz na fakt, że niektóre respondentki doświadczyły przemocy zarówno ze strony partnera, jak i innych osób.

Materiał źródłowy: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat metodologii badań i wyników badań.